Lejevilkår for standlejere

Lejevilkår for standleje hos Sparloppan

Sparloppan er et Loppesupermarked, hvor Du, som lejer af en stand, kan sælge din personlige ejendele under ordnede forhold, som varetages af Sparloppans medarbejdere, uden din tilstedeværelse er nødvendig.

Nærværende lejevilkår er gældende mellem dig (herefter benævnt ”Lejer”) og Sparloppan ApS, CVR-nr. 12477902 (herefter benævnt ”Sparloppan”).
Ved anvendelse af ordet ”stand” henvises i det følgende til de forskellige udstillingstyper der til enhver tid tilbydes, medmindre andet specifikt er anført.

De genstande som Lejer sætter til salg i sin stand er i det følgende benævnt ”Varer/Varerne”.

1. Vilkår for leje af stand

1.1 Generelt

1.1.1 Leje af stand bestilles via Sparloppans hjemmeside eller i butikken.

1.1.2
Lejen sker på ugebasis (minimum én uge) og antallet af uger aftales individuelt mellem Lejer og Sparloppan via hjemmesiden eller i butikken. Der betales pr. påbegyndt uge. I den forbindelse regnes en uge som 7 dage, dvs. starter din leje mandag slutter lejeperioden ved lukketid søndag. For Sparloppans åbningstider henvises til hjemmesiden.

1.1.3
 Selve standen må ikke flyttes eller ændres. Det er ikke tilladt at udvide hylde arealet på eller over standene. Det er desuden ikke tilladt at skilte, klistre, skrue, sømme eller fastgøre ting på standen. Overtrædelse af dette udgør misligholdelse, jf. pkt. 8.1.

1.1.4
Det er ikke tilladt for Lejer at sælge følgende Varer fra den lejede stand:- Fødevarer- Dagligvarer- Alkohol og euforiserende stoffer- Tobak- Våben- Knive- Hårde hvidevarer- Ulovlige kopivarer- Pornografisk materiale- Dæk og fælge- Farlige materialer, fx gasflasker, trykflasker, medicin e.l. Sparloppan forbeholder sig ret til at fjerne Varer, som falder ind under ovenstående grupper, eller Varer som Sparloppan finder upassende efter deres skøn.

1.1.5
Sparloppans primære formål er at sælge brugte Varer mellem privatpersoner. Sparloppan forbeholder sig retten til at afvise nye Varer generelt, og hvis mere end 5 % af de udlejede stande på tidspunktet for aftalen med Lejer allerede forhandler nye Varer.

1.1.6
 Det er Lejers ansvar løbende at holde den lejede stand ryddelig og indbydende.

1.1.7
Varer til salg må kun placeres på de på standen anviste reoler/hylder/bøjlestænger (alm. stand) eller på det anviste gulvareal (gulv-stand). Varer placeret uden for de anviste steder vil blive genplaceret eller om nødvendigt blive fjernet og opmagasineret for Lejers regning af en medarbejder fra Sparloppan.

1.1.8
Det er ikke tilladt at reklamere fra sin stand i form af fx udlevering af visitkort eller henvisning til privat kontakt, med mindre andet er aftalt.

1.2 Lejeperiodens begyndelse

1.2.1 Lejeperioden begynder ved åbningstid på førstedagen for lejeperiode. Vedrørende refusion henvises til pkt. 1.3.1

1.3 Betaling

1.3.1 Betalingen for stand sker altid forud via hjemmesiden eller i butikken inden lejeperiodens påbegyndelse, og kan ikke refunderes, hvis lejeperioden er påbegyndt.

1.3.2
 Ved leje af stand accepteres nærværende lejevilkår ved afkrydsning.

1.3.3
Sparloppan holder lukket 3-4 dage årligt, omkring jul og nytår. Der refunderes ikke standleje for lukkedage.

1.4 Prismærker

1.4.1 Lejer må kun anvende de autoriserede prismærker, som udleveres af Sparloppan, og som knytter sig specifikt til den lejede stand.

1.4.2 Det er Lejers ansvar at anføre Varens art og pris med tusch eller kuglepen, med letlæselig håndskrift.

1.4.3 Såfremt Lejer ønsker at ændre prisen på en eller flere Varer, skal de gamle prismærker erstattes med nye.

1.4.4 Varer med enten:- Ulæselig pris,- Overstreget pris,- Flere prismærker,- Uden tekst der beskriver varen- Beskrivelse som ikke svarer til Varen, vil blive afvist i kassen, uden ansvar for Sparloppan.

1.4.5 I tilfælde af genleje af stand eller ved leje af ny stand, er Lejer ansvarlig for at anvende nye prismærker.

1.4.6 Har Lejer lejet flere forskellige stande, skal der påsættes nye prismærker ved flytning af Varer mellem de lejede stande.

1.4.7 
Det er ikke tilladt at placere egne eller andres Varer på andre stande end den som prismærket henviser til.

1.4.8 
Varer uden prismærker vil blive placeret på reolerne for ”Forsvundne varer”. Er Varerne ikke afhentet senest 7 dage fra placeringen på reolen for ”Forsvundne Varer”, antages Varerne at være uden ejer, og der tages forbehold for at bortskaffe disse uden ansvar for Sparloppan.

1.4.9
Lejer har mulighed for at holde udsalg fra sin stand og få fratrukket 25 %, 50 % eller 75 % af samtlige Varer. Aftalen laves ved fysisk fremmøde, hvor Lejer får udleveret et udsalgs-skilt, og rabatten fratrækkes ved kassen, uden det er nødvendigt for Lejer at skifte prismærker.

1.5 Indflytning

1.5.1 Indflytning af Lejers Varer på standen kan ske en time inden lukketid dagen før lejeperiodens start. Har Lejer fx booket stand fra mandag, kan indflytning ske fra en time før lukketid søndag.

1.5.2 
Det er tilladt at opsætte nye Varer i hele lejeperioden.

1.6 Udflytning

1.6.1 Udflytning og tømning af standen skal senest afsluttes den sidste aftalte lejedag 2 timer før lukketid.

1.6.2
I forbindelse med udflytning og tømning af standen må prismærker ikke fjernes fra Varerne. En medarbejder fra Sparloppan kontrollerer, hvad der pakkes ned, og Varer uden prismærke kan i den forbindelse ikke fjernes fra standen, jf. pkt. 1.4.7.

1.6.3
 Det er Lejers eget ansvar at gøre opmærksom på eventuelle Varer i glasmontrer eller på gallerihylderne.

1.6.4
Såfremt Lejer ikke tømmer sin stand i overensstemmelse med pkt. 1.6-1.6.3, vil standen blive tømt af Sparloppan mod et gebyr på 200 kr. pr. påbegyndt flyttekasse, som, om nødvendigt, modregnes i salgs-afregningen for standen.

1.6.5
Såfremt Lejer ikke straks afhenter Varerne efter endt lejeperiode, opbevarer Sparloppan Varerne i maksimalt 1 uge, hvorefter Varerne tilfalder Sparloppan. Sparloppan donerer herefter Varerne til en af butikkens sponsorstande. Alle omkostninger i forbindelse med opbevaring og eventuel bortskaffelse afholdes af Lejer, og modregnes om nødvendigt i salgs-afregningen for standen.

1.7 Sikring af Varer

1.7.1 Lejer har mulighed for at book en hyldeplads i aflåst montre. 

1.7.2
Forudsat at der er plads og at Varen har en salgspris på mindst 200 kr., tilbyder Sparloppan Lejer at placere 1-2 Varer i Sparloppan’s aflåste glasmontre, hvor varerne indgår i løbende rotation imellem montrerne.

2. Særlige vilkår for leje af gulv-stand

2.1 En Stor gulv-stand kan bestilles efter særskilt aftale med Sparloppan.

2.2
Der kan kun indgås aftale om leje af Stor gulv-stand, hvis Lejer ønsker at sælge store ting som eksempelvis cykler, møbler og andre genstande, som efter Sparloppans skøn ikke kan sælges fra en almindelig reolstand.

2.3
 Det er ikke tilladt at opstille tøjstativer, reoler eller udstillingsborde på en lejet gulvstand.

2.4
For leje af gulvstand gælder i øvrigt alle vilkår for leje af stand som fremgår af pkt. 1.

3. Kommission og afregning

3.1 Fra det samlede salg fra Lejers stand i lejeperioden afregnes 25 % i kommission til Sparloppan.

3.2
Lejer kan løbende tjekke sit salg via Loppestatus.dk. Udbetalingen sker direkte til lejers bankkonto, senest 2 bankdage efter hvert månedsskifte. 

4. Moms og Skat

4.1 Lejers skatte- og momsmæssige forhold i forbindelse med salg af Varer, er Sparloppan uvedkommende, og Sparloppan har intet ansvar herfor. Sparloppan betale “brugtvare moms” af den kommission vi fratrækker vores sælgende kunders salg.

5. Fortrydelsesret og reklamation

5.1 Alle købte Varer er handlet mellem Lejer og køber af Varen. Reklamation og fortrydelsesret er således Sparloppan uvedkommende.

5.2
Afregnet kommission, jf. pkt. 3, tilbagebetales ikke til Lejer, selvom Lejer måtte vælge at acceptere reklamation og/eller fortrydelse af købet.

6. Lejers indeståelser

6.1 Lejer indestår for,

6.1.1
at have fuld rådighed og ejendomsret til alle Varer, der sælges fra den lejede stand,

6.1.2
 at Varerne ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder,

6.1.3
 at Lejers Varer i øvrigt overholder til enhver tid gældende lovgivning.

6.2
Indeståelsen i pkt. 6.1.1 – 6.1.3 indebærer, at Lejer indestår for at holde Sparloppan skadesløs for ethvert krav fra tredjemand eller offentlige myndigheder vedrørende de nævnte forhold.

7. Tyveri, tabte eller ødelagte Varer

7.1 Sparloppan fraskriver sig ethvert ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte Varer.

7.2
Sparloppan anvender lejlighedsvis butiksdetektiver, overvågning og samarbejder i nødvendigt omfang med politiet.

7.3
Sparloppan fraskriver sig ethvert ansvar for tyveri, hærværk, storm-, brand- eller vandskade.

7.4
Lejer er selv ansvarlig for at tegne forsikring til imødegåelse af forholdene under pkt. 7.3.

8. Lejers misligholdelse

8.1 Lejers overtrædelse af nærværende ”Lejevilkår for standleje hos Sparloppan” betragtes som misligholdelse af den indgåede lejeaftale. Sparloppan forbeholder sig ret til at gøre enhver misligholdelses beføjelse gældende, herunder erstatning for tab eller ophævelse i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Ophævelse medfører ikke ret til refusion af lejebetaling.

9. Fortrolighed

9.1 Alle Lejers personlige oplysninger behandles fortroligt. Der tages dog forbehold for offentlige anmodninger eller pålæg om udlevering af oplysninger.

10. Gode råd

10.1 Lejer kan løbende fylde flere ting på den lejede stand i hele lejemålets løbetid, jf. pkt. 1.5.2.

10.2
Lejer bør prissætte sine vare, så de er attraktive for både køber og sælger. En god tommelfingerregel er udsalgspris minus 50% alt efter stand.

11. Forbehold for ændringer

11.1 Nærværende ”Lejevilkår for standleje hos Sparloppan” kan når som helst ændres af Sparloppan uden forudgående accept fra Lejer.

11.2
De gældende betingelser i lejeforholdet, er de til enhver tid gældende vilkår, således som de til enhver tid fremgår af Sparloppans hjemmeside.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver tvist mellem Lejer og Sparloppan skal løses i overensstemmelse med dansk ret med Retten på Bornholm som rette værneting.

Læs om Handelsbetingelser for køber her