Lejevilkår for Kræmmere hos Sparloppan

Sparloppan er et Loppesupermarked, som tilbyder selvstændige kræmmere en stand, hvor du kan sælge din varer under ordnede forhold. Bemanding af kræmmerstand og salg af varer, varetages af dig selv og din tilstedeværelse er nødvendig i den fulde åbningstid, mens din lejeperiode løber.


Nærværende lejevilkår er gældende mellem dig (herefter benævnt ”Kræmmer”) og Sparloppan A/S, CVR-nr. 12477902 (herefter benævnt ”Sparloppan”).

Ved anvendelse af ordet ”kræmmerstand” henvises til de fast definerede kræmmerstande, der til enhver tid tilbydes, medmindre andet specifikt er anført. De genstande som Kræmmeren sætter til salg i sin kræmmerstand, er i det følgende benævnt ”Varer/Varerne”.

1. Vilkår for leje af kræmmerstand
1.1 Generelt
1.1.1
 Leje af kræmmerstand bestilles via Sparloppans hjemmeside eller i butikken.

1.1.2 Lejen sker på dagsbasis (minimum én weekend) og antallet af dage aftales individuelt mellem Kræmmer og Sparloppan via hjemmesiden eller i butikken. Der betales pr. påbegyndt lejedag. I den forbindelse regnes en uge som 7 dage, dvs. starter din leje mandag slutter lejeperioden ved lukketid søndag. For Sparloppans åbningstider henvises til hjemmesiden.

1.1.3 Selve kræmmerstanden må ikke flyttes eller ændres. Det er ikke tilladt at udvide arealet, uden forudgående aftale med Sparloppan. Det er desuden ikke tilladt at skilte, klistre, skrue, sømme eller fastgøre ting på kræmmerstanden. Overtrædelse af dette udgør misligholdelse, jf. pkt. 8.1.

1.1.4 Det er ikke tilladt for Kræmmer at sælge følgende Varer fra den lejede stand:

  • Fødevarer – med mindre andet er aftalt ved indgåelse af lejeaftalen
  • Dagligvarer
- Alkohol og euforiserende stoffer

  • Tobak

  • Våben

  • Knive

  • Hårde hvidevarer

  • Ulovlige kopivarer

  • Pornografisk materiale

  • Dæk og fælge

  • Farlige materialer, fx gasflasker, trykflasker, medicin e.l.


Sparloppan forbeholder sig ret til at fjerne Varer, som falder ind under ovenstående grupper, eller Varer som Sparloppan finder upassende efter deres skøn.

1.1.5 Sparloppans primære formål er at sælge brugte eller hjemmelavede Varer mellem privatpersoner. Sparloppan forbeholder sig retten til at afvise nye Varer generelt, og hvis mere end 5 % af de udlejede stande på tidspunktet for aftalen med Kræmmeren allerede forhandler nye Varer.

1.1.6 Det er Kræmmers ansvar løbende at holde den lejede stand ryddelig og indbydende.

1.1.7 Varer til salg skal placeres på borde eller reoler der er præsentable og intakte. Varer placeret uden for den anviste kræmmerstand, vil blive genplaceret eller om nødvendigt blive fjernet og opmagasineret for Kræmmers regning af en medarbejder fra Sparloppan.
1.1.8 Der må gerne afspilles afdæmpet musik på kræmmerstanden, hvis det ikke er til gene for nabostandende.


1.2 Lejeperiodens begyndelse

1.2.1
 Lejeperioden begynder ved åbningstid på førstedagen for lejeperiode. Vedrørende refusion henvises til pkt. 1.3.1


1.3 Betaling

1.3.1 
Betalingen for kræmmerstand sker altid forud via hjemmesiden eller i butikken inden lejeperiodens påbegyndelse, og kan ikke refunderes, hvis lejeperioden er påbegyndt.

1.3.2 Ved leje af kræmmerstand accepteres nærværende lejevilkår ved afkrydsning.

1.3.3 Sparloppan holder lukket 3-4 dage årligt, omkring jul og nytår. Der refunderes ikke standleje for lukkedage.


1.4 Salg

1.4.1
 Kræmmer skal ved indgåelse af lejekontrakt, oplyse om denne er momspligtig.
1.4.2 Det er Kræmmers ansvar at markerer tilhørsforhold, prissætte og sælge sine varer.
1.4.3 Kræmmer kan tilkøbe alarmer til udvalgte ting. 

1.4.4 Varer uden prismærker eller tilhørsforhold vil blive placeret på reolerne for ”Forsvundne varer”. Er Varerne ikke afhentet senest 7 dage fra placeringen på reolen for ”Forsvundne Varer”, antages Varerne at være uden ejer, og der tages forbehold for at bortskaffe disse uden ansvar for Sparloppan.


1.5 Indflytning

1.5.1
 Indflytning af Varer på kræmmerstanden kan ske 30 minutter før den pågældende dags åbningstid.


1.6 Udflytning

1.6.1 
Udflytning og tømning af kræmmerstanden skal senest afsluttes den sidste aftalte lejedag ved lukketid.

1.6.2 I forbindelse med udflytning og tømning af kræmmerstanden vil en medarbejder fra Sparloppan kontrollerer, hvad der pakkes ned, og Varer uden markeret tilhørsforhold kan i den forbindelse ikke fjernes fra standen.


1.7 Sikring af Varer

1.7.1
Såfremt kræmmeren har en stand på ugentlig basis, og ikke nedtager denne hver aften, har Sparloppan ingen erstatningspligt ved bortkomne eller stjålne varer.


2. Moms og Skat

2.1 Kræmmers skatte- og momsmæssige forhold i forbindelse med salg af Varer, er Sparloppan uvedkommende, og Sparloppan har intet ansvar herfor.

3. Fortrydelsesret og reklamation
3.1 Alle købte Varer er handlet mellem Kræmmer og køber af Varen. Reklamation og fortrydelsesret er således Sparloppan uvedkommende.


4. Kræmmers indeståelser

4.1
 Kræmmer indestår for,

4.1.1 at have fuld rådighed og ejendomsret til alle Varer, der sælges fra den lejede stand,

4.1.2 at Varerne ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder,

4.1.3 at Kræmmers Varer i øvrigt overholder til enhver tid gældende lovgivning.

4.2 Indeståelsen i pkt. 4.1.1 – 4.1.3 indebærer, at Kræmmer indestår for at holde Sparloppan skadesløs for ethvert krav fra tredjemand eller offentlige myndigheder vedrørende de nævnte forhold.

5. Tyveri, tabte eller ødelagte Varer

5.1
 Sparloppan fraskriver sig ethvert ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte Varer.

5.2 Sparloppan anvender lejlighedsvis butiksdetektiver, overvågning og alarmer og samarbejder i nødvendigt omfang med politiet.

5.3 Sparloppan fraskriver sig ethvert ansvar for tyveri, hærværk, storm-, brand- eller vandskade.

5.4 Kræmmer er selv ansvarlig for at tegne forsikring.

6. Kræmmers misligholdelse

6.1
 Kræmmers overtrædelse af nærværende ”Lejevilkår for standleje hos Sparloppan” udgør misligholdelse af den indgåede lejeaftale, og Sparloppan forbeholder sig i den forbindelse at gøre enhver misligholdelses beføjelse gældende, herunder erstatning for tab eller ophævelse i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Ophævelse medfører ikke ret til refusion af lejebetaling.

7. Fortrolighed

7.1
Alle Kræmmers personlige oplysninger behandles fortroligt. Der tages dog forbehold for offentlige anmodninger eller pålæg om udlevering af oplysninger.

8. Forbehold for ændringer

8.1
 Nærværende ”Lejevilkår for kræmmere hos Sparloppan” kan når som helst ændres af Sparloppan uden forudgående accept fra Kræmmer.

8.2 De gældende betingelser i lejeforholdet er de til enhver tid gældende vilkår, således som de til enhver tid fremgår af Sparloppans hjemmeside.

9. Lovvalg og værneting

9.1
 Enhver tvist mellem Kræmmer og Sparloppan skal løses i overensstemmelse med dansk ret med Retten på Bornholm som rette værneting.